"MMD un LMS Kausi 2019" – NOLIKUMS

1. Sacīkšu mērķis: iesaistīt dalībniekus vispusīgā ieroču izzināšanā, pilnveidot šaušanas māku, apzināt labākos šāvējus.

2. Dalībnieki: mednieki, kam ir mednieku apliecība* un atbilstošās ieroča kategorijas glabāšanas atļauja, un rīkotāju izsniegts "MMD un LMS Kausu 2019" dalībnieka numurs.

3. Dalībnieki startē vienā no divām grupām: Pamatlīgā vai Meistarlīgā.

3.1. Pamatlīgā tiek iekļauti un startē dalībnieki, kas nav iekļauti vai deklarējušies Meistarlīgā.

3.2. Meistarlīgā:

3.2.1. tiek iekļauti un startē Latvijas Šaušanas federācijas (LŠF) Stenda un medību šaušanas sekcijas sporta meistari;

3.2.2. brīvprātīgi deklarējas un startē mednieki, kuri atbilstoši mednieka godam un sirdsapziņai apzinās, ka viņu dalība Pamatlīgā radīs tajā negodīgu konkurenci lielākas meistarības, prasmju un pieredzes šaušanas sacensībās dēļ;

3.2.3. tiek iekļauti un startē mednieki, kam nav Latvijā izdotas mednieka apliecības un kas uz šīm sacensībām speciāli ieradušies no citām valstīm**;

3.3. ikviens sacensību dalībnieks pēc savas izvēles var startēt vai nu abos (VS un GS), vai vienā no šaušanas vingrinājumiem (VS vai GS), taču tikai vienā no līgām.

4. Šaušanas vingrinājumi:

– šaušana ar gludstobra ieroci (GS);

– šaušana ar vītņstobra ieroci (VS).

5. Ieroču kalibrs:

– gludstobriem – jebkurš;

– vītņstobriem – .222 un lielāks.

6. Tēmēkļi: jebkādi.

7. Munīcija: aizliegta sprāgstošā, trasējošā un aizdedzinošā.

8. Šaušanas distance.

8.1. Pamatlīgā:

– GS – 50 m;

– VS: 100 un 200 m.

8.2. Meistarlīgā:

– GS – 50 m;

– VS pirmajā kārtā: 100 un 300 m;

– VS superfinālā – 200 m.

9. Sacensību kārtas un šāvienu skaits.

9.1. Pirmā kārta:

– GS Pamatlīgā un Meistarlīgā – 10 šāvieni 50 metros;

– VS Pamatlīgā – 5 šāvieni 100 metros un 5 šāvieni 200 metros;

– VS Meistarlīgā – 5 šāvieni 100 metros un 5 šāvieni 300 metros.

9.2. Otrā kārta – superfināls, kurā gan Pamatlīgā, gan Meistarlīgā piedalās 1. kārtas pirmo divpadsmit rezultātu uzrādītāji:

– GS Pamatlīgā un Meistarlīgā – 5 šāvieni 50 metros;

– VS Pamatlīgā – 5 šāvieni 100 metros;

– VS Meistarlīgā – 5 šāvieni 200 metros.

10. Šaušanas mērķis: "MMD Kausu" mērķis (LŠF mērķis BC 36-6). Mērķa iedaļu vērtības – no 1 līdz 10 (ieskaitot).

11. Šaušanas stāvokļi:

11.1. GS vingrinājumā – stāvus, no rokas, bez atbalsta, neizmantojot siksnu ieroča stabilizācijai, elkonis brīvs;

11.2. VS vingrinājumā atkarībā no distances:

– 100 m distancē – stāvus, no rokas vai balstot ieroci pie vienkājas štoka, ko nodrošina sacensību rīkotājs;

– 200 un 300 m distancē – sēdus pie galda, atbalstam izmantojot tikai maisiņu, ko nodrošina sacensību rīkotājs.

12. Maiņas un šaušanas ilgums:

12.1. Šaušana visās sacensību kārtās notiek maiņās atbilstoši maiņu sarakstiem. Dalībnieku skaits maiņā var būt dažāds. Šaušanas līnijas tiesneša (turpmāk – tiesnesis) komandas tiek dotas vienlaikus visiem maiņā ietilpstošajiem dalībniekiem. Maiņā ietilpstošie dalībnieki šauj vienlaikus, katrs individuālā tempā, iekļaujoties šaušanai atvēlētajā laikā.

12.2. Šaušanas ilgums maiņā:

– GS – 10 minūtes;

– VS – 5 minūtes katrā distancē.

            12.3.Laika skaitīšana: gan GS, gan VS vingrinājumā katrā distancē šaušanas laika skaitīšana sākas no tiesneša komandas "Pielādēt ieročus, sākt šaušanu!" un svilpes signāla. Minūti pirms laika beigām tiesnesis dalībniekiem paziņo: "Līdz šaušanas beigām atlikusi viena minūte!", par laika beigām ziņo svilpes signāls.

13. Sagatavošanās šaušanai

Kad maiņas dalībnieki izvietojušies šaušanas vietās, tiek dota komanda "Sagatavoties!". Tam atvēlētas 3 minūtes. Dalībnieki sagatavošanās laikā izņem no pārvalkiem ieročus un novieto vingrinājuma izpildei nepieciešamo patronu skaitu tam paredzētajā vietā. VS disciplīnā 3 minūtes ilgs sagatavošanās laiks paredzēts katrai šaušanas distancei, par ko tiesnesis paziņo ar attiecīgo komandu: "Sagatavoties šaušanai 100 metru / 200 metru / 300 metru distancē!"

14. Šaušana GS vingrinājumā

14.1. Šaušana sākas pēc tiesneša komandas "Pielādēt ieročus, sākt šaušanu!" un svilpes signāla, kas liecina par laika atskaites sākšanu. Pēc šīs komandas dalībnieks, nenoejot no šaušanas vietas, individuālā tempā, ierocī ik reizi ielādējot tikai vienu patronu, veic 10 šāvienus (vai 5 šāvienus superfinālā).

14.2. Beidzoties šaušanai atvēlētajam laikam, tiesnesis dod komandu "Izlādēt! Ieročus apskatei!" Pēc šīs komandas dalībnieks izlādē ieroci un uzrāda kontrolei tiesnesim.

14.3. Pēc ieroču apskates maiņas dalībnieki ievieto ieročus pārvalkos un dodas pie rezultāta tiesnešiem uz punktu skaitīšanu un maiņas protokola parakstīšanu.

15. Šaušana VS vingrinājumā

15.1. Šaušana pirmajā distancē (vai vienīgajā distancē superfinālā) sākas pēc tiesneša komandas "Pielādēt ieročus, sākt šaušanu!" un svilpes signāla, kas liecina par laika atskaites sākšanu. Pēc šīs komandas dalībnieks, nenoejot no šaušanas vietas, individuālā tempā, ierocī ik reizi ielādējot tikai vienu patronu, veic atvēlētos 5 šāvienus.

15.2. Beidzoties šaušanai pirmajā distancē atvēlētajam laikam, tiesnesis dod komandu "Izlādēt! Ieročus apskatei!" Pēc šīs komandas dalībnieks izlādē ieroci un uzrāda kontrolei tiesnesim.

15.3. Pēc ieroču apskates tiesnesis dod komandu "Ievietot ieroci pārvalkā! Sagatavot vingrinājuma vietu [200/300] metru distancei!" Pēc šīs komandas dalībnieks ievieto ieroci pārvalkā un sagatavo šaušanas vietu nākamajai distancei. Pēc tiesneša komandas "Izņemt ieroci no pārvalka! Sagatavoties šaušanai [200/300] metru distancē!" dalībnieks izņem ieroci no pārvalka, novieto vingrinājuma izpildei nepieciešamo patronu skaitu tam paredzētajā vietā un iekārtojas šaušanai (atvēlētais laiks – 3 minūtes).

15.4. Šaušana otrajā distancē sākas pēc tiesneša komandas "Pielādēt ieročus, sākt šaušanu!" un svilpes signāla. Tālākās darbības – kā minēts punktā 15.2.

15.5. Pēc ieroču apskates maiņas dalībnieki ievieto ieročus pārvalkos un dodas pie rezultāta tiesnešiem uz punktu skaitīšanu un maiņas protokola parakstīšanu.

16. Vispārējie šaušanas noteikumi.

16.1. Šaut drīkst tikai pa savu mērķi. Ja viens dalībnieks sašāvis otra dalībnieka mērķi, pirmajam dalībniekam trāpījumi otrā dalībnieka mērķī netiek ieskaitīti. Vērtējot otra dalībnieka mērķi, tiek anulēti liekie mazāko vērtību trāpījumi.

16.2. Ja tiesnesis konstatējis virsnormas šāvienu, to izdarījušais dalībnieks tiek diskvalificēts un viņa rezultāts attiecīgajā disciplīnā anulēts.

16.3. Nepieciešamības gadījumā laukuma tiesnesis dod komandu "Šaušanu pārtraukt!". Pēc šīs komandas dalībniekiem nekavējoties jāpārtrauc šaušana, jāizlādē ierocis un jāgaida tiesneša nākamā komanda.

16.4. Dalībniekam, kurš izpildījis šāvienu pirms starta vai pēc beigu svilpes signāla, tiek anulēts labākais trāpījums un atskaitīti 2 punkti.

16.5. Dalībniekam, kas atvēlētajā laikā nav paspējis izšaut visus šāvienus, vai šāviens nav noticis ieroča vai munīcijas tehniskas kļūmes dēļ, pēc komandas "Izlādēt! Ieročus apskatei!" ierocis jāizlādē un par neizšautajiem šāvieniem jāziņo laukuma tiesnesim. Ziņojuma pieteikums tiesnesim ir dalībnieka pacelta roka. Nepaspēšanas dēļ neizšautie šāvieni vērtējami kā nulles; tehniskās kļūmes izvērtē tiesnesis, nepieciešamības gadījumā pieņemot lēmumu vai nu par papildu laika piešķiršanu dalībniekam tajā pašā maiņā vai par citu starta iespēju citā maiņā.

17. Uzvarētāju noteikšana un godalgotās vietas

17.1. Balstoties uz sacensību pirmajā kārtā uzrādītajiem rezultātiem, tiek noteikti gan LMS Superkausa izcīņas rezultāti gan Pamatlīgā, gan Meistarlīgā, gan to dalībnieku, kas nekvalificējas superfinālam, vieta rezultātu tabulās. Rezultātu veido:

– GS vingrinājumā – vienā distancē iegūto punktu summa;

– VS vingrinājumā – divās distancēs (100 m + 200 m vai 100 m + 300 m) iegūto punktu summa;

– LMS Superkausu izcīņā tiek ņemta vērā GS un VS vingrinājumā iegūto punktu summa.

Augstāku vietu iegūst lielāko punktu summu ieguvušais sacīkšu dalībnieks. Ja summa ir vienāda, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kura mērķī ir vairāk augstākas vērtības trāpījumu.

17.2. Otrajā kārtā – superfinālā – gan Pamatlīgā, gan Meistarlīgā risinās MMD Kausu un godalgoto vietu izcīņa. Rezultāts superfinālā tiek noteikts, saskaitot tajā iegūto punktu summu ar pirmajā kārtā iegūtās punktu summas pusi. Vienāda rezultāta gadījumā uzvarējis ir tas dalībnieks, kurš uzrādījis labāku rezultātu superfinālā. Ja šis rezultāts ir vienāds, augstāku vietu iegūst dalībnieks, kura superfināla mērķī ir vairāk augstākas vērtības trāpījumu.

17.3. Pamatlīgā atbilstoši superfināla rezultātiem tiek godalgoti abu vingrinājumu (GS un VS) pirmo sešu vietu ieguvēji, kā arī pirmajā kārtā absolūti labāko rezultātu (VS+GS) uzrādījušais dalībnieks (LMS Superkauss).

17.4. Meistarlīgā atbilstoši superfināla rezultātiem tiek godalgoti abu vingrinājumu (GS un VS) pirmo trīs vietu ieguvēji, kā arī pirmajā kārtā absolūti labāko rezultātu (VS+GS) uzrādījušais dalībnieks (LMS Superkauss).

 

18. Drošības noteikumi.

18.1. Dalībnieks startē ar tādas kategorijas ieroci, kāda lietošanas likumību apstiprina ieraksts viņa ieroču atļaujā.

18.2. Par ieroča atbilstību tehniskajiem noteikumiem un darbībām ar to atbild ieroča īpašnieks un/vai dalībnieks, ievērojot MK 01.11.2011. noteikumos Nr. 840 ("Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi"), Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā, Medību noteikumos un citos atbilstošajos normatīvajos aktos reglamentētos drošības pasākumus.

18.3. Šautuves teritorijā ieročus aizliegts pārnēsāt atklātā veidā, tos no somām, pārvalkiem vai kastēm izņem tikai pēc dalībnieka ierašanās savā šaušanas vietā. 

18.4. Atrodoties šaušanas vietā, ieroci pielādēt drīkst tikai pēc tiesneša komandas "Pielādēt ieročus, sākt šaušanu!" Visos citos gadījumos ierocim jābūt izlādētam (patronas nedrīkst atrasties ierocī).

18.5. Par punktos 18.2., 18.3., 18.4. minēto drošības noteikumu pārkāpšanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts no visām sacensībām.

18.6. Alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošana sacensību laikā un vietā aizliegta. Ja par dalībnieku, kurš ieradies uz startu savā maiņā, ir pamatotas aizdomas, ka viņš atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, tiesnešu komisijai (laukuma tiesnesis un galvenais tiesnesis) ir tiesības šim dalībniekam piemērot šā Nolikuma 18.5. punkta normu – nekavējošu diskvalifikāciju no visām sacensībām.

18.7. Sacensību dalībniekam šaušanas laikā, kā arī citām personām šaušanas līnijas tuvumā ir jālieto dzirdes aizsardzības līdzekļi.

18.8. Dalībnieks, atrodoties šaušanas vietā, nedrīkst saziņas režīmā izmantot jebkādus autonomus saziņas līdzekļus (rāciju, mobilo tālruni u.tml.).

19. Strīdu risināšana.

Strīdus par trāpījuma rezultātu izskata galvenais tiesnesis sadarbībā ar rezultāta tiesnešiem. Pārējos gadījumos strīdu izskata sacensību organizatoru izveidota komisija galvenā tiesneša vadībā. Pretenzijas iesniedzamas tikai rakstveidā, iemaksājot galvenajam tiesnesim drošības naudu 30 euro apmērā. Ja strīdus prasība tiek atzīta par pamatotu, drošības nauda tiek atgriezta.

________________________

 

* – sacensību rīkotāji patur tiesības pieaicināt MMD un LMS kausu izcīņā arī īpašus goda viesus, kas var nebūt mednieki, bet kuriem ir atbilstoša ieroča atļauja, taču šādas personas startē ārpus konkursa un nepiedalās kausu izcīņā.

** – šis noteikums neattiecas uz citu valstu pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo un/vai medī Latvijā vai ir Latvijas mednieku formējumu biedri.

Pieraksties jaunumiem